Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Sacensību noteikumi

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sporta sacensību īstenošanas laikā svarbumbu celšanā

 

STARPTAUTISKĀ SVARBUMBU CELŠANAS SAVIENĪBA
www.giri-iukl.com

 LATVIJAS SVARBUMBU CELŠANAS ASOCIĀCIJA

 

 

 

 

SVARBUMBU CELŠANAS NOTEIKUMI

 

 

 

 

Starptautiskie noteikumi var redzēt šeit:
http://www.giri-iukl.com/sudejstvo_rus.html
http://www.giri-iukl.com/Eng/sudejstvo_rus.html

Tulkoja: SSCS tiesnešu kolēģijas loceklis
Starptautiskās klases tiesnesis Guntars Belkovskis

 

 

 

2007

1. Sacensību programma un raksturojums

 

Sacensību raksturojums

1.1. Sacensības svarbumbu celšanā iedalās:

 • individuālās,
 • komandu,
 • komandu-individuālās.

Individuālajās sacensībās tiek skaitīts tikai dalībnieka personīgais rezultāts un vadoties pēc tā tiek noteikta dalībnieka vieta sacensībās.
Komandu sacensībās tiek skaitīts komandas rezultāts kopumā un vadoties pēc tā tiek noteikta komandas vieta sacensībās.
Komandu-individuālajās sacensībās tiek skaitīts katra dalībnieka rezultāts atsevišķi un komandas rezultāts kopumā un vadoties pēc tā tiek noteiktas dalībnieku individuālās un komandu vietas sacensībās.
1.2. Sacensību norises kārtība tiek noteikta sacensību nolikumā.
1.3. Sacensības ar 16, 24, 32 un 40 kg svarbumbām notiek sekojošos vingrinājumos:
- divu svarbumbu grūšana no krūtīm (īsais cikls),
- divu svarbumbu grūšana no krūtīm, pēc katra izgrūdiena nolaižot tās kārienā lejā (garais cikls),
- svarbumbas pārmaiņus raušana ar vienu un otru roku,
- klasiskā divcīņa (grūšana un raušana),
- komandu sacensības (stafetes).

Sacensību programma.

1.4. Sacensību programma tiek sastādīta atbilstoši sacensību nolikumam, tā lai sacensību dalībnieks vienā dienā startētu ne vairāk kā vienā atsevišķā vingrinājumā un stafetē.
1.5. Uzvarētājs tiek noteikts katrā svaru kategorijā kā atsevišķos vingrinājumos tā arī klasiskajā divcīņā pēc iegūto punktu summas. Raušanas ieskaitē tiek skaitīts pacēlienu summas vidējais rezultāts, kurš tiek izpildīts ar vienu un otru roku. Vienādu punktu gadījumā priekšroka ir:
-  dalībniekam ar mazāku personīgo svaru pirms starta,
-  dalībniekam ar mazāku personīgo svaru pēc starta,
-  dalībniekam, kurš pēc izlozes startē pirms sava pretinieka.
1.6. Komandu vērtējumā vietas tiek noteiktas pēc dalībnieku ieskaites rezultātiem ar vienu no paņēmieniem, kurš tiek noteikts sacensību nolikumā (pēc tabulu pielīdzināmajiem koeficientiem, pēc iegūtajām vietām individuālajā vērtējumā).

2. Sacensību dalībnieki

Sacensību dalībnieku vecums
Sacensībās atļauts piedalīties:

 • jaunieši un jaunietes līdz 16 gadiem;
 • jaunieši un jaunietes līdz 18 gadiem;
 • juniori un juniores līdz 22 gadiem;
 • vīrieši un sievietes vecāki par 22 gadiem.

Dalībnieku vecums tiek noteikts pēc dzimšanas gada (uz esošā gada 1.janvāri).
Piezīme: jaunieši un jaunietes, vecākie jaunieši un jaunietes, juniori un juniores, kuriem ir augstāka sportiskā sagatavotība un ārsta specialā atļauja, drīkst piedalīties nākamajā vecuma grupā.

Svaru kategorijas.
Sacensību dalībnieki iedalās sekojošās svaru kategorijās:

Jaunieši, vecākie jaunieši

Juniori, pieaugušie, veterāni

Jaunietes

Juniores,
sievietes

Līdz 53 kg

Līdz 63 kg

Līdz 53 kg

Līdz 58 kg

Līdz 58 kg

Līdz 68 kg

Līdz 58 kg

Līdz 63 kg

Līdz 63 kg

Līdz 73 kg

Līdz 63 kg

Līdz 68 kg

Līdz 68 kg

Līdz 78 kg

Virs 63 kg

Virs 68 kg

Līdz 73 kg

Līdz 85 kg

 

 

Līdz 78 kg

Līdz 95 kg

 

 

Līdz 85 kg

Līdz 105 kg

 

 

Virs 85 kg

Virs 105 kg

 

 

Katrs sacensību dalībnieks drīkst piedalīties konkrētajās sacensībās vienā svara kategorijā. Atļauts startēt citā svaru kategorijā tikai komandu sacensībās (stafetē), pie nosacījuma, ka atlēts veic atkārtotu svēršanos.

 

 

Pieteikumi

Dienu pirms sacensībām Galvenajā tiesnešu kolēģijā (sekretariātā) tiek iesniegti pieteikumi dalībai sacensībās, tiek iesniegtas dalībnieku kartiņas.
Pieteikumu apstiprina sporta organizācijas vadītājs un ārsts.

 

Svēršanās noteikumi

2.1. Dalībnieku svēršanās notiek sacensību dienā un turpinās 1 stundu. Dalībniekiem atļauts piedalīties komandu sacensībās (stafetē) pēc individuālo sacensību svēršanās rezultātiem.
2.2. Svēršanās notiek speciāli nozīmētā telpā. Svēršanās procedūras laikā piedalās Galvenā tiesnešu kolēģija un oficiālais komandas pārstāvis no katras komandas.
2.3. Dalībnieku svēršanos veic tiesneši, kuri nodrošina sacensību tiesāšanu.
2.4. Sacensību dalībnieki sveras kaili vai apakšbiksēs. Gadījumā, ja svēršanās laikā atlēta svars pārsniedz viņa svaru kategorijā pieļaujamo, atlētam ir tiesības atkārtoti nosvērties reglamentētā laika robežās, tajā brīdī kad sveras dotās svaru kategorijas atlēti.
2.5. Mandātu komisijas vai svēršanās laikā notiek dalībnieku izloze, kas nosaka dalībnieku iziešanas starta secību, vienlaicīgi tiek iesniegts tehniskais pieteikums.

 

Dalībnieka tiesības un pienākumi

2.6. Dalībniekam ir tiesības visos jautājumos vērsties Galvenajā tiesnešu kolēģijā tikai caur Komandas pārstāvi vai caur tiesnesi pie dalībniekiem.
2.7. Dalībniekam ir tiesības sagatavot svarbumbas vingrinājuma izpildei līdz iziešanai uz grīdas. Svarbumbu sagatavošana notiek speciāli atvēlētā priekš tā vietā. Svarbumbu un roku sagatavošanai atļauts izmantot tikai magnēziju.
2.8. Dalībniekam ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai firmu reklamējot tās produkciju. Par to dalībniekam vai komandas pārstāvim ir jāinformē organizācija, kura vada sacensības, galveno tiesnešu kolēģiju un saņemt uz to atļauju.
2.9. Dalībnieka pienākums ir zināt sacensību noteikumus un sacensību nolikums.
2.10. Pārkāpjot vispārpieņemtos uzvedības vai sabiedriskās kārtības noteikumus sacensību laikā, dalībniekam tiek dots brīdinājums, pie atkārtota pārkāpuma ar žūrijas lēmumu viņš var tikt atstādināts no dalības sacensībās.
2.11. Dalībniekam ir stingri jāievēro disciplīna, jābūt korektam attiecībā pret citiem dalībniekiem, kā arī pret skatītājiem un tiesnešiem.
2.12. Dalībnieks, kurš neieradās uz atklāšanas parādi netiek pielaists pie sacensībām. Dalībniekiem, kuri izcīnījuši godalgotas vietas ir jāierodas uz apbalvošanu parādi sporta formā.
2.13. Dalībnieks startē un gatavo tās svarbumbas, kuras ir uzstādītas uz grīdas kur dalībnieks startē.
2.14. Dalībniekam ir aizliegts izmantot jebkādus palīglīdzekļus, kuri atvieglo svarbumbu celšanu.
2.15. Dalībniekam ir aizliegts sarunāties vingrinājuma izpildes laikā un iet pie platformas tiesneša pēc vingrinājuma izpildes.
2.16. Dalībnieks, kurš veselības stāvokļa dēļ pēc ārsta lēmuma netiek pielaists pie kādas no disciplīnām, nedrīkst turpināt dalību šajās sacensībās.

 

Dalībnieku forma

Atlētiem jāstartē formā, kura ir tīra, uzposta un atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • starta forma drīkst būt viendaļīga (smagatlētikas triko) vai divdaļīga (parastie vai elastīgie šorti, T-krekls);
 • T-krekla piedurknes nedrīkst aizklāt elkoņa locītavas;
 • ir atļauts izmantot standarta smagatlētikas jostu ne platāku par 12 cm;
 • ir atļauts izmantot saites, kuru platums uz apakšdelmiem nedrīkst pārsniegt 12 cm un uz ceļgaliem 25 cm;
 • ir atļauts izmantot ceļu sargus un bandāžas,
 • smagatlētikas jostu nedrīkst paģērbt zem starta formas,
 • starta apavi var būt pēc brīvas izvēles,
 • komandai jābūt vienotā formā.

 

Komandu kapteiņi un pārstāvji

2.17. Komandai, kura piedalās komandu-individuālajās un komandu sacensībās ir jābūt savs pārstāvis.
2.18. Pārstāvis ir arī komandas vadītājs, kurš nes pilnu atbildību par dalībnieku organizēšanu un disciplīnu, viņa pienākums ir piedalīties visās sapulcēs, kuras rīko galvenā tiesnešu kolēģija ar pārstāvjiem, jānodrošina dalībnieku savlaicīgu ierašanos uz sacensībām, atklāšanas un noslēguma parādēm, dopinga kontrolēm un apbalvošanām.
2.19. Sacensību laikā komandu pārstāvjiem, treneriem un dalībniekiem aizliegts atrasties zonā, kur notiek sacensības. Pārstāvjiem jāatrodas speciali norādītā vietā vai arī kopā ar savas komandas dalībniekiem.
2.20. Pārstāvim aizliegts iejaukties tiesnešu un sacensību organizatoru darbībā. Pārstāvim ir tiesības sniegt tiesnešu kolēģijā iesniegumus un protestus, kuri attiecas tikai uz savas komandas dalībniekiem. Protestus drīkst iesniegt līdz kārtējās dalībnieku plūsmas iziešanai.
2.21. Ja kādas komandas dalībniekiem nav pārstāvis, tad tā pienākumus pilda komandas kapteinis.

3. Aprīkojums un inventārs.

3.1.Sacensības notiek uz paaugstinājuma, kas ir vismaz 1,5x1,5m plats. Attālumam starp paaugstinājumiem jābūt pietiekošam, lai netraucētu sacensību procesu.
3.2. Svarbumbas svars nedrīkst atšķirties no nominālā vairāk par 100 gramiem.
3.3. Svarbumbu parametri un krāsa:

Parametri

Krāsa

Augstums-280 mm

16 kg-dzeltena

Korpusa diametris-210 mm

24 kg-zaļa

Roktura diametrs-35 mm

32 kg-sarkana

 

40 kg-bronzas

3.4. Informācijas un rezultāta uzskaitei jābūt uzstādītai tiesnešu signalizācijai.
3.5. Pirms sacensībām jāsastāda akts par inventāra un aprīkojuma atbilstību sacensību noteikumiem.

Iesildīšanās zāle.

3.6. Lai sagatavotos sacensībām, atlētus ir jānodrošina ar iesildīšanās zāli, kurai jāatrodas blakus sacensību vietai. Iesildīšanās zālē jābūt pietiekošs daudzums platformu, svarbumbu, magnēzijs u.t.t., kas ir atbilstošs dalībnieku skaitam.

 

 

4. Tiesnešu kolēģija.

4.1. Tiesnešu kolēģiju komplektē federācija, kura organizē federācija, kura organizē sacensības.
4.2. Galvenās tiesnešu kolēģijas sastāvā tiek iekļauti: galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs, tiesneši uz platformām, tiesnesis informators, tiesnesis pie dalībniekiem, tehniskais kontrolieris. Organizējot sacensības, kur ir liels cilvēku skaits, tiesnešu skaitu drīkst palielināt.
4.3. Tiesnešiem ir labi jāzina esošie svarbumbu celšanas sacensību noteikumi, jāmāk tie pielietot sacensību laikā. Tiesnesim ir jābūt objektīvam un principiālam savos lēmumos, viņam ir jābūt disciplīnas un darba organizētības paraugam, labi jāzina notiekošo sacensību nolikums.
4.4. Sacensību tiesnešiem jābūt vienotā formas tērpā – tumšs uzvalks un melnas bikses.
4.5. Tiesnešu kolēģijas rīcībā (saimnieciskajiem jautājumiem) tiek nozīmēts sacensību komendants.

Galvenā tiesnešu kolēģija.

4.6. Galvenās tiesnešu kolēģijas sastāvā tiek iekļauti: galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs, galvenā tiesneša vietnieks, galvenā sekretāra vietnieks.
4.7. Līdz sacensību sākumam galvenais tiesnesis formē žūriju 3 vai 5 cilvēku sastāvā. Par žūrijas sastāvu tiesnešu kolēģijai tiek paziņots sapulcē. Žūrijas sastāvā tiek iekļauti tiesnešu kolēģijas locekļi vai pieredzējuši tiesneši. Žūrijas vadītājs ir tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs, tā vietnieks vai sacensību galvenais tiesnesis.
4.8. Galvenajai tiesnešu kolēģijai atļauts formēt spēcīgāko sportistu finālgrupu (A grupu) un komandu (komandu sacensībās) pēc pēdējo sacensību rezultātiem: tekošajā vai pagājušajā gadā.

Žūrijas tiesības un pienākumi.
1. Žūrija kontrolē noteikumu un sacensību nolikuma prasību izpildei sacensību laikā. Žūrijai nav tiesību mainīt sacensību nolikuma prasības.
2. Žūrija pieņem protestus un lemj par tiem.
3. Žūrijai ir tiesības piedāvāt galvenajam tiesnesim atbrīvot no tiesāšanas tiesnešus, kuri ir veikuši rupjas kļūdas tiesājot sacensības vai arī nekorekti attiekušies pret sacensību dalībniekiem, treneriem vai pārstāvjiem
4. Ieviest izmaiņas sacensību plānā ja ir tāda nepieciešamība
Žūrijas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Žūrijas vadītājam ir divas balss tiesības.

Galvenais tiesnesis un viņa vietnieki.

4.9. Galvenais tiesnesi vada tiesnešu kolēģiju un nes visu atbildību par sacensību pareizu vadīšanu, organizēšanu, noteikumu un disciplīnas ievērošanu, korektu tiesāšanu, rezultātu summēšanu un protokolu apkopošanu.
4.10. Galvenā tiesneša pienākumi:
- pirms sacensību sākuma jāorganizē tienešu kolēģijas un pārstāvju sanāksme, jāpārbauda sacensību norises vieta, inventārs atbilstoši sacensību noteikumiem un drošības normām

 • noteikt tiesnešu darbības kārtību.
 • vadīt tiesnešu darbu un risināt radušos jautājumus.
 • kontrolēt tiesnešu darbību sacensību gaitā
 • pieņemt apspriešanai žūrijai iesniegtos iesniegumus un protestus
 • rakstiski iesnigt orgkomitejai 5 dienu laikā atskaiti un dokumentāciju par sacensībām.
 • nozīmēt  un vadīt tiesnešu sanāksmes sacensību laikā.

4.11. Gaslvenā tiesneša vietnieks izpilda galvenā tiesneša norādījumus un viņa prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus.

Galvenais sekretārs

4.12. Galvenais sekretārs:

 • sagatavo nepieciešamo dokumentāciju un ir atbildīgs par tās atbilstību
 • noformē sacensību protokolus un galvenā tiesneša lēmumus.
 • ar galvenā tieneša atļauju dod informāciju par sacensībām tiesnesim informatoram, komandu pārstāvjiem
 • sastāda aktu par uzstādītajiem rekordiem
 • apstrādā visu sacensību dokumentāciju

piestāda galvenajam tiesnesim visu sacensību dokumentāciju

 • Fiksē un atzīmē protestus lēmumus

Platformas tiesnesis

4.13. Platformas tiesnesis

 • skaļi un skaidri skaita un fiksē pareizi izpildītos pacēlienus.

Fiksē nepareizi izpildītos pacēlienu ar komandu „neskaitīt”
skaļi paziņo dalībnieka beigu rezultātu katrā vingrinājumā.
Piezīme: Starptautiskajās sacensībās un nacionālajos čempionātos uz platformas tiek nozīmēti divi tiesneši.

Sekretārs

4.14. Sekretārs

 • aizpilda dalībnieku kartiņas svēršanās laikā un aizpilda sacensību protokolus uz platformas
 • Izsauc dalībniekus uz patformas un brīdina nākamo dalībnieku par gatavošanos.

 

Tiesnesis informators

4.15. Tiesnesis informators

 • paziņo galvenā tiesneša lēmumus un rīkojumus
 • informē skatītājus un dalībniekus par sacensību rezultātiem

 

Tiesnesis pie dalībniekiem

4.16. Tiesnesis pie dalībniekiem
        - pārbauda dalībnieku formu atbilstību un dalībnieku starta kārtību

 • organizē  un veic dalībnieku izvešanu uz starta atbilstoši izlozei
 • savlaicīgi informē dalībniekus par  gatavošanos startam
 • informē tiesnešus par dalībnieka neierašanos uz starta vai atteišanos piedalīties
 • veic starpnieka lomu starp dalībniekiem un tiesnešu kolēģiju

 

Tehniskais kontrolieris

4.17. Tehniskais kontrolieris
- līdz sacensību sākumam kopā ar galveno tiesnesi pārbauda sacensību, iesildīšanās un svarbumbu sagatavošanas vietu tehnisko drošības stāvokli un atbilstību sacensību noteikumiem. Tiek pārbaudīts inventāra – svaru, platformu, tiesnešu signalizāciju, hronometru u.c. tehniskais stāvoklis.
- Līdz sacensību sākumam kopīgi ar vienu no galvenās tiesnešu kolēģijas locekļiem, veic svarbumbu svēršanu un parametru pārbaudi, pēc kā sastāda aktu par to atbilstību sacensību noteikumiem.
- Sacensību laikā kontrolē inventāra un aprīkojuma  tehniskā stāvoļa atbilstību sacensību un drošības  noteikumiem.
- Nodrošina kārtību sacensību dalībnieku norises vietā, nepieļauj nepiederošu personu atrašanos pie sacensību platformām un tiesnešiem, pretī videokameru objektīviem u.c.
- nepieciešamības gadījumā dod ziņu par sacensību laicīgu pārtraukšanu, līdz radušo seku likvidācijai.
-ārkārtas  situācijas gadījumā pieņem mērus par dalībnieku un skatītāju evakuāciju nobīstamās zona, par notikušo ziņo glābšanas centrā.

 

Sacensību ārsts

4.18. Sacensību ārsts tiek iekļauts tiesnešu kolēģijas sastāvā ar galvenā tiesneša vietnieka pilnvarām medicīnas jautājumos.
4.19. Sacensību ārsts:
- pārbauda pieteikumos ārsta atzīmi par dalībnieka pielaišanu sacensībām;
- novēro dalībnieku veselības stāvokli svēršanās un sacensību laikā;
- seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai sacensību laikā, dzīvošanas un uztura saņemšanas vietās.
- nepieciešamības gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību sacensību dalībniekiem, nosaka dalībnieku iespēju turpināt sacensības,
- saskaņo ar galveno tiesnesi jautājumus par dalībnieku atstādināšanu no sacensībām, dod rakstisku slēdzienu par atstādināšanas iemesliem,
- sacensību beigās iesniedz galvenajam tiesnesim atskaiti par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem.

Sacensību komendants

4.20. Sacensību komendants atbild par savlaicīgu inventāra (platformas, svarbumbas, svari u.c. inventārs), dalībnieku, pārstāvju, preses, sacensību vietu sagatavošanu.
Nodrošina sacensību dalībnieku parādi ar tehniskajiem līdzekļim un atribūtiku, izpilda galvenā tiesneša, tehniskā kontroliera un sacensību organizatora norādījumus.

 

5. Vingrinājuma izpildes noteikumi.
5.1. Divas minūtes pirms vingrinājuma sākuma dalībniekus izsauc vingrinājuma izpildei. Piecas sekundes pirms starta sacensību sekretārs sāk laika kontroles atskaiti – 5, 4, 3, 2, 1 un dod komandu „Starts”.
5.2. Dalībnieku nepielaiž pie sacensībām, ja viņš ir nokavējis starta sākumu.
5.3. Vingrinājuma izpildei tiek dotas 10 minūtes. Sekretārs pēc katras minūtes paziņo kontroles laiku. Pēc devītās minūtes kontroles laiku paziņo pēc 30s, 50s un piecās pēdējās sekundēs katru sekundi.
5.4. Pēc 10 minūšu kontroles laika beigām dod komandu „Stop”, pēc kuras vingrinājuma izpilde tiek pārtraukta.
5.5. Katru pareizi izpildījumu fiksē vecākais tiesnesis, skaitot pieaugošā secībā.
5.6. Ja ir pārkāptas izpildījuma tehniskās prasības, tiesnesis dod komandu "Stop" vai "Neskaitīt".
5.7. Komanda ”stop” tiek padota, ja dalībnieks ar jebkuru ķermeņa daļu pieskaras pie platformas vai nokāp no tās.
5.8. Dalībniekam, kurš individuālo fizioloģisko rādītāju dēļ pilnībā nespēj iztaisnot elkoņu locītavas, ir jāpaziņo par to tiesnešiem uz platformas un žūrijai, pirms vingrinājuma izpildes.

Grūšana.

5.9. Grūšanas vingrinājumu izpilda no stāvokļa, kad svarbumbas atrodas uz krūtīm, augšdelmi piespiesti pie ķermeņa, kājas taisnas. Fiksācijas momentā augšējā punktā kājām un ķermenim jābūt iztaisnotiem. Pēc fiksācijas augšējā stāvoklī un tiesneša skaitījuma dalībnieks nolaiž svarbumbu starta stāvoklī brīvā veidā.
Piezīme. Fiksācija – izteikta, skaidri redzama svarbumbas un atlēta apstāšanās.
5.10. Komanda "Stop" tiek padota:
- par sportista tehnisku nesagatavotību;
- ja svarbumbas tiek nolaistas no pleciem kārienā vai noliktas uz grīdas;
5.11. Komanda ”Neskaitīt” tiek padota, ja:
- svarbumbas tiek grūstas ar pārtraukumiem, uzspiestas;
- nav fiksācijas augšējā vai starta stāvoklī;
5.12. Svarbumbu grūšana ar no krūtīm ar atkārtotu nolaišanu lejā (garais cikls) notiek pēc tiem pašiem noteikumiem, komanda ”stop” tiek padota, ja svarbumbas tiek noliktas uz grīdas.

 

 

Raušana.

5.13. Raušana. Vingrinājumu izpilda vienā paņēmienā. Dalībnieks ar nepārtrauktu kustību paceļ svarbumbu virs galvas taisnā rokā un nofiksē to. Svarbumbas fiksācijas momentā rokai augšā, kājām un ķermenim jābūt iztaisnotiem. Pēc fiksācijas dalībnieks, neskarot ķermeni, svarbumbu nolaiž lejā, lai izpildītu nākamo pacēlienu. Fikējot svarbumbu augšā netiek pieļauta ķermeņa saliekšana vai sagriešana, kā arī svarbumbas apstādināšana kārienā lejā vai starpvēzieni pirms kārtējā uzrāviena.
5.14. Roku maiņa notiek vienu reizi – brīvā veidā. Nolaižot svarbumbu uz pleca, izpildot raušanu ar pirmo roku, tiek padota komanda „pārlikt”.
5.15. Komanda "Stop" tiek padota:
- par tehnisku nesagatavotību;
- ja svarbumba tiek uzlikta uz pleca pie raušanas ar otru roku;
- ja svarbumba tiek nolikta uz grīdas.
5.16. Komanda ”Neskaitīt” tiek padota, ja:
- svarbumba pirms fiksācijas tiek uzspiesta;
- nav fiksācijas augšējā stāvoklī;
- ar brīvo roku aizskar kādu ķermeņa daļu, svarbumbu vai strādājošo roku.
Piezīme. Ja atlēts izpildot svarbumbas vēzienu nejauši pieskaras grīdai, tas netiek uzskatīts par kļūdu.

Komandu sacensības (stafetes).

5.17. Svarbumbu svars, vingrinājums, laika faktors, etapu skaits tiek noteikts sacensību nolikumā.
5.18. Vingrinājumu izpildījums notiek pēc vispārējiem noteikumiem.
5.19. Vingrinājumu izpildījums pa etapiem sākas no vieglākajām svaru kategorijām.
Dalībniekam atļauts piedalīties tikai vienā etapā.
Stafetes norises kārtība:

 • pirms stafetes sākuma dalībnieki tiek nostādīti pa komandām, pa etapiem. 5 sekundes līdz startam sākas kontroles laika atskaite: 5, 4, 3, 2, 1., pēc kā tiek padota komanda „starts”.
 • 15 sekundes līdz nākamā etapa sākumam tiesnesis pie dalībniekiem izved nākamos dalībniekus.
 • 5 sekundes līdz kārtējā etapa beigām notiek kontroles laika atskaite: 5, 4, 3, 2, 1.  

 
Starptautiskus noteikumus var redzēt šeit:
http://www.giri-iukl.com/sudejstvo_rus.html
http://www.giri-iukl.com/Eng/sudejstvo_rus.html

 

Atbilde